Persondatapolitik for Alternative Equity Partners A/S

 

1. Indledning

Formålet med Alternative Equity Partners (AEP) persondatapolitik er at opfylde Persondataforordningens art. 13, og dermed at give dig en forståelse af, hvorfor dine personoplysninger indsamles og hvordan disse oplysninger indsamles, beskyttes og anvendes.

 

2. Personoplysninger

Ved indgåelse af kundeforhold med AEP kræver lovgivning, at vi indhenter følgende typer af oplysninger, samt dokumentation til identifikation af dig.

Oplysninger om dig, herunder: navn (som skal dokumenteres ved kopi af pas, kørekort, eller online cpr-verifikation), adresse, CPR/CVR-nummer, samt dit kontonummer.

Såfremt du som kunde er en virksomhed, indhenter vi ligeledes oplysninger om virksomhedens juridiske forhold, ejerkreds, herunder virksomhedens reelle ejere, ledelse og tegningsberettiget.

Såfremt du har en udenlandsk adresse, indhentes der ligeledes oplysninger om hjemland, samt skatteforhold.

Hvis vi, efter en risikovurdering finder det nødvendigt, kan der yderligere indhentes dokumentation i form af ejeraftaler, vedtægter og generalforsamlingsreferater.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Persondataforordningens art. 6 stk. 1, b – behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt.

Persondataforordningens art. 6 stk. 1, c – behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, her henvises der til Hvidvasklovens kapitel 3 om kundekendskab.

Persondataforordningens art. 6 stk.1, a – der er givet samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

 

3. Opbevaring af personoplysninger

Dine oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. I forhold til oplysninger, der er indsamlet jf. Hvidvaskloven, skal oplysninger opbevares så længe du er kunde hos os, og i fem år efter kundeforholdets ophør.

 

4. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver de oplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde de aftaler, som vi har indgået med dig.

Vi videregiver ligeledes oplysninger om dig til offentlige myndigheder, såfremt vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning.

Derudover videregiver vi, med dit samtykke, dine oplysninger internt i AEP koncernen og til vores samarbejdspartnere.

Du kan, ved henvendelse til os, rekvirere mere detaljerede retningslinjer for, hvornår vi videregiver dine oplysninger.

 

5. Dine rettigheder

5.1. Indsigtsret

Som kunde hos os har du i henhold til Persondataforordningen, altid ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registeret om dig, hvor disse oplysninger stammer fra og hvad vi anvender oplysningerne til. Du kan ligeledes få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig, såfremt disse oplysninger videregives.

5.2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet.

5.3. Ret til sletning

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet de oplysninger som vi har om dig.

Dette er dog betinget af, hvorvidt vi fortsat er forpligtet til at opbevare dine oplysninger jf. anden lovgivning.

5.4. Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger overført fra én dataansvarlig til en anden i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

5.5. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelse af dine oplysninger til direkte markedsføring.

5.6. Ret til begrænsning

Såfremt du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du kræve at behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring, indtil det kan fastslås, hvad der skal ske med oplysningerne.

 

6. Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du har afgivet samtykke til brug af dine personoplysninger, eller til videregivelse af dine oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

 

7. Kontaktoplysninger

Henvendelse vedrørende nærværende persondatapolitik kan rettes til Selskabets persondataansvarlige:

Marlene Toft

Telefon: +45 46 98 00 00

E-mail: mlt@securecapital.dk

 

8. Klagemulighed

Såfremt du ønsker at klage over Alternative Equity Partners’ behandling af dine oplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, E-mail: dt@datatilsynet.dk