Platform

Alternative Equity Partners forvalter alternative investeringsfonde på tværs af aktivklasser, som private equity, hedgefonde, ejendomme, byggefinansiering, vedvarende energi og teknologi.

Vi indgår ofte samarbejde med eksterne specialister i forbindelse med lanceringen af nye investeringsfonde. Eksempler på disse er:

  • Ejendomme / byggefinansiering (Bloch Ejendomsadministration og
    SF Management)
  • Vedvarende energi (Momentum Gruppen)
  • Teknologi (Promentum Equity Partners)

 

Investeringsteamet, som gennemsnitligt har over 25 års erfaring fra finanssektoren, har derudover stor erfaring med at investere i alternative kreditfonde (distressed, direct lending), Insurance Linked Securities (genforsikring) samt infrastruktur og realaktiver (fly, tog).

Fund of Hedge Funds

Vi har investeret i hedgefonde siden 2008.

Fund of Private Equity Funds

Vi udbyder egne private equity fund of funds samt temafonde.

Ejendomme

Vi har investeret i ejendomme siden 2010 i tæt samarbejde med Bloch Ejendomsadministration og SF Management.

Byggefinansiering

Vi har ydet byggefinansiering siden 2012 i samarbejde med Bloch Ejendomsadministration.

Vedvarende energi

Vi har investeret i vedvarende energi siden 2014 i samarbejde med Momentum Gruppen.

Technology Growth Equity

Vi har i partnerskab med Promentum Capital lanceret en teknologifond i 2016.

Fund of Hedge Funds

Vi har investeret i hedgefonde siden 2008.

Hedgefonde er en attraktiv aktivklasse som en del af en samlet portefølje, idet aktivklassens afkast i vid udstrækning er uafhængigt af udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne og dermed er med til at minimere risikoen for tab i perioder med specielt usikre finansielle markeder. Samtidig har aktivklassen historisk bevist, at den kan levere et attraktivt afkast over tid.

Secure Hedge består af en portefølje af hedgefonde, der har til hensigt at generere et absolut afkast med lav samvariation til aktiemarkedet.

Porteføljen, bestående af 15-25 hedgefonde, er diversificeret på tværs af forskelligartede investeringsstrategier, som hver især bidrager til at mindske porteføljerisikoen gennem den lave indbyrdes samvariation.
Aktiv porteføljepleje sikrer eksponering til attraktive nichestrategier, der typisk er svære at tilgå og som indbyrdes er uafhængige af hinanden. Vi afsøger løbende markedet for hedgefonde som opfylder investeringskriteriet, samtidig med at vi løbende overvåger og evaluerer de fonde som vi er investeret i.

Secure Hedge er en ”evergreen” fond, som er åben for investorer.

For yderligere information kontakt venligst

Jeppe Blirup

Mobil: 27 14 27 13
E-mail: jb@aequity.dk

Private Equity Fund of Funds

Vi har investeret i kapitalfonde siden 2009.

Private equity er en attraktiv aktivklasse som en del af en samlet investeringsportefølje, idet aktivklassen er med til at sprede risikoen uden at gå på kompromis med afkastet.

En investering i private equity kan til dels sammenlignes med at eje en globalt diversificeret aktieportefølje. I modsætning til en aktionær i et børsnoteret selskab udøver kapitalfondene dog ”aktivt ejerskab” i den periode, hvor fondene er investeret i de underliggende porteføljeselskaber. Ved at forpligte sig i en længere årrække opnår fondene dels en illikviditetspræmie dels et råderum, der gør, at de kan foretage strategiske investeringer og gennemføre operationelle forbedringer i de underliggende selskaber, for derigennem at skabe værdi. Historisk set har private equity som aktivklasse været i stand til, at levere et attraktivt risikojusteret mérafkast i forhold til aktier samtidig med, at aktivklassen bidrager til risikospredningen i den samlede investeringsportefølje.

I en kapitalfond indbetaler den enkelte investor kapital løbende i investeringsperioden, som herefter investeres i de underliggende virksomheder. Indenfor private equity findes en række forskellige strategier, hvor den primære forskel er, hvilket stadie virksomhederne befinder sig på, når fonden investerer i virksomheden, og på om fonden fokuserer på majoritets- eller minoritetsinvesteringer.

Alternative Equity Partners’ egne Private Equity fonde har til formål at investere i 6-8 af de bedste kapitalfonde i primært Vesteuropa og Nordamerika og inden for forskellige segmenter af private equity for at skabe en bred og fordelagtig eksponering til aktivklassen.

For yderligere information kontakt venligst

Jeppe Blirup

Mobil: 27 14 27 13
E-mail: jb@aequity.dk

Ejendomme

Vi har investeret i ejendomme siden 2010.

Vi har siden 2010 løbende erhvervet og udviklet en større portefølje af velbeliggende boligudlejningsejendomme i København og hovedstadsområdet. Investeringerne er sket i tæt partnerskab med Bloch Ejendomsadministration, som er en specialiseret og meget erfaren udvikler og administrator af ejendomme.

Fokus har været på at udøve et aktivt ejerskab og derved tilføre merværdi gennem istandsættelse og udvikling af ejendommene samt en løbende effektiv administration. Efter at de væsentligste potentialer i en del af ejendomsporteføljen var blevet realiseret, blev denne del afhændet i 2018, hvorved investorerne realiserede et særdeles attraktivt afkast af den investerede kapital.

Herudover har vi etableret flere nye ejendomsfonde, der har fokus på værdiskabelse via udvikling og nybyg med efterfølgende drift som udlejningsejendomme.

I foråret 2019 har vi desuden indgået et samarbejde med SF Management omkring etablering af en landsdækkende boligfond. Fonden har en høj grad af geografisk risikospredning ved investering i nye/nyere opførte boligudlejningsejendomme i de fem områder i Danmark med størst befolkningsvækst. Fond l er fuldt investeret med en portefølje af ni attraktive ejendomme, og Fond ll er etableret med samme investeringsstrategi og fokus.

Endelig har vi indgået et strategisk samarbejde med DSV, hvor vi i en sale og leaseback-platform i vores første fond investerer i udvalgte nyopførte DSV-logistikejendomme i logistiske hotspots i Norden og udvalgte dele af Vesteuropa, hvor investorer opnår forudsigelige og stabile pengestrømme gennem faste lejeaftaler på 10 år med DSV som en stærk lejer.

For yderligere information kontakt venligst

Erik Andersen

Mobil: 21 14 67 52
E-mail: ea@aequity.dk

Byggefinansiering

Vi har ydet byggefinansiering siden 2012.

Vi har gennem en årrække ydet byggefinansiering til større danske boligejendomsprojekter i niveauet DKK 100 mio. eller derover. Efterspørgslen fra ejendomsudviklere efter projektfinansiering, ydet af en professionel udbyder med stort kendskab til branchen, har gennem en årrække vist sig at være stigende.

Som investor i vores byggefinansieringsfonde tilbyder vi en attraktiv direkte eksponering mod lån ydet til danske boligprojekter, der bliver sikret via omfattende sikkerhedspakker samt en meget tæt løbende opfølgning på byggeprocessen. Fondene har som udgangspunkt en løbetid på fem år, men hvor løbetiden på de underliggende lån typisk efter 12-18 måneder bliver tilbagebetalt til investorerne i fonden i takt med byggeprojekternes færdiggørelse.

Den demografiske udvikling i Danmark bekræfter antagelser om, at der fortsat er et væsentligt behov for opførelse af boliger i og omkring de største byer i Danmark. Alternative Equity Partners ønsker med sit netværk af erfarne ejendomsudviklere at deltage med finansieringen hertil via udvælgelse af de mest attraktive ejendomsprojekter.

Vores byggefinansieringsfonde drives i et tæt partnerskab med Bloch Ejendomsadministration, som er en specialiseret og meget erfaren administrator og udvikler af ejendomme.

For yderligere information kontakt venligst

Erik Andersen

Mobil: 21 14 67 52
E-mail: ea@aequity.dk

Technology Growth Equity

Vi har i tæt samarbejde med Promentum Capital lanceret en teknologifond i 2016.

Teknologifonden Promentum I K/S blev etableret i samarbejde med Promentum Capital A/S i sommeren 2016 og lukkede endeligt for tilsagn ultimo juni 2017 på DKK 273 mio. Porteføljen bestod ved start af investeringer i 21 danske teknologivirksomheder, der alle har det tilfælles, at de besidder en skalerbar forretningsmodel i forskellige ”Software as a Service” (SaaS) segmenter, herunder bl.a. kunstig intelligens, medie & underholdning og enterprise software.

Investeringsteamet har gennemsnitligt mere end 25 års erfaring fra teknologisektoren og investeringskomitéen består af erfarne finansfolk og teknologiinvestorer fra ind- og udland.

Porteføljen af danske opstartsvirksomheder fordeler sig på tværs af alle udviklingsstadier med en overvægt på det sene stadie blandt især de seneste investeringer. Der arbejdes intensivt med porteføljevirksomhederne blandt andet gennem workshops, seminarer og arbejdsmøder, hvor der diskuteres problemstillinger fra strategisk til operationelt niveau, samt hvor vækstscenarier og forretningsmodeller løbende tilpasses.

Investeringsteamet arbejder ud fra konceptet Minimum Viable Product, hvor porteføljevirksomhederne hurtigt får produkt/service på markedet for at teste levedygtigheden. Dette giver værdifuldt feedback fra brugerne samt mulighed for at lave justeringer på baggrund heraf. Målet er at kunne accelerere væksten globalt med den højest mulige takt samtidig med, at den forretningsmæssige risiko er under kontrol.