Fund of Hedge Funds

Vi har investeret i hedgefonde siden 2008.

Hedgefonde er en attraktiv aktivklasse som en del af en samlet portefølje, idet aktivklassens afkast i vid udstrækning er uafhængigt af udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne og dermed er med til at minimere risikoen for tab i perioder med specielt usikre finansielle markeder. Samtidig har aktivklassen historisk bevist, at den kan levere et attraktivt afkast over tid.

Gennem Secure Hedge, vores Fund of Hedge Funds, søger vi at generere et attraktivt risikojusteret afkast uafhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Fondens lave samvariation med aktiemarkedet historisk set betyder, at den er med til at diversificere en traditionel portefølje bestående af aktier og obligationer.

Aktiv porteføljepleje sikrer eksponering til attraktive nichestrategier, der typisk er svære at tilgå og som indbyrdes er uafhængige af hinanden. Vi afsøger løbende markedet for hedgefonde som opfylder investeringskriteriet, samtidig med at vi løbende overvåger og evaluerer de fonde som vi er investeret i. Risikostyring spiller en central rolle i udvælgelsen af fonde samt fondens evne til at generere afkast i faldende aktiemarkeder.

Foruden direkte relationer til, og dialoger med, aktuelle og potentielle fonde, deltager porteføljeteamet ofte i internationale konferencer.

Secure Hedge er en ”evergreen” fond, som er åben for investorer.

For yderligere information kontakt venligst

Jeppe Blirup

Mobil: 27 14 27 13
E-mail: jb@aequity.dk

Private Equity Fund of Funds

Vi har investeret i kapitalfonde siden 2009.

Private equity er en attraktiv aktivklasse som en del af en samlet investeringsportefølje, idet aktivklassen er med til at sprede risikoen uden at gå på kompromis med afkastet.

En investering i private equity kan til dels sammenlignes med at eje en globalt diversificeret aktieportefølje. I modsætning til en aktionær i et børsnoteret selskab udøver kapitalfondene dog ”aktivt ejerskab” i den periode, hvor fondene er investeret i de underliggende porteføljeselskaber. Ved at forpligte sig i en længere årrække opnår fondene dels en illikviditetspræmie dels et råderum, der gør, at de kan foretage strategiske investeringer og gennemføre operationelle forbedringer i de underliggende selskaber, for derigennem at skabe værdi. Historisk set har private equity som aktivklasse været i stand til, at levere et attraktivt risikojusteret mérafkast i forhold til aktier samtidig med, at aktivklassen bidrager til risikospredningen i den samlede investeringsportefølje.

I en kapitalfond indbetaler den enkelte investor kapital løbende i investeringsperioden, som herefter investeres i de underliggende virksomheder. Indenfor private equity findes en række forskellige strategier, hvor den primære forskel er, hvilket stadie virksomhederne befinder sig på, når fonden investerer i virksomheden, og på om fonden fokuserer på majoritets- eller minoritetsinvesteringer.

Alternative Equity Partners’ egne Private Equity fonde har til formål at investere i 6-8 af de bedste kapitalfonde i primært Vesteuropa og Nordamerika og inden for forskellige segmenter af private equity for at skabe en bred og fordelagtig eksponering til aktivklassen.

For yderligere information kontakt venligst

Jeppe Blirup

Mobil: 27 14 27 13
E-mail: jb@aequity.dk

Ejendomme

Vi har investeret i ejendomme siden 2010 i tæt samarbejde med Bloch Ejendomsadministration og har i 2019 herudover indgået samarbejde med SF Management om etablering af en ny landsdækkende boligfond.

Vi har siden 2010 løbende opbygget en portefølje af velbeliggende københavnske boligudlejningsejendomme på over DKK 1,3 mia. bestående af over 25 ejendomme med over 700 lejemål. Efter i en årrække at have tilført merværdi gennem istandsættelse af ejendommene samt en løbende effektiv administration, har vi i 2018 afhændet en del af ejendomsporteføljen, hvilket har medført, at investorerne har realiseret et særdeles attraktivt afkast af den investerede kapital.

Herudover har vi etableret flere nye ejendomsfonde, der har fokus på værdiskabelse via udvikling/udbygning med efterfølgende drift som udlejningsejendomme;

  • Opført 35 townhouses samt et fælleshus på Musicon området i Roskilde. Byggeprojektet er afsluttet og ejendommene er fuldt udlejet.
  • Købt erhvervsejendom på Valby Langgade ved Spinderiet butikscenter med henblik på ombygning og konvertering til boligudlejningsejendom
  • Købt grundareal i det centrale Rødovre med henblik på opførelse af 8.800 m2 boligudlejningsejendom.

I samarbejde med SF Management har vi i foråret 2019 etableret en ny landsdækkende boligfond; Bolig+ l K/S. Målsætningen med fonden er, at skabe et afkast på 8-10% p.a. med særlig fokus på at levere et stabilt årligt driftsoverskud på 4-5% der udloddes til investorerne. Fonden har en høj grad af geografisk risikospredning ved investering i nye/nyere opførte boligudlejningsejendomme i de 5 områder i Danmark med størst befolkningsvækst.

Markedsforholdene for transport betyder i dag, der er efterspørgsel efter velbeliggende logistikejendomme. Alternative Equity Partners etablerer derfor i 2020 ”AEP Logistics Properties I” – en sale & leaseback platform i strategisk samarbejde med DSV Panalpina.

Fonden vil afkøbe udvalgte nyopførte DSV logistikejendomme i logistiske hotspots i Norden, Benelux og Tyskland, hvor investorer opnår forudsigelige og stabile pengestrømme gennem faste lejeaftaler på 10 år med DSV som en stærk lejer.

For yderligere information kontakt venligst

Erik Andersen

Mobil: 21 14 67 52
E-mail: ea@aequity.dk

Byggefinansiering

Vi har ydet byggefinansiering siden 2012 i samarbejde med Bloch Ejendomsadministration.

Vi har gennem en årrække ydet byggefinansiering til større boligejendomsprojekter i Hovedstaden. Muligheden er opstået efter, at der i en årrække er stillet strengere kapitalkrav til danske pengeinstitutter. Det har betydet, at adgangen til kapital er blevet vanskeligere for ejendomsudviklere.

I 2016 var efterspørgslen efter finansiering af byggeprojekter af et omfang, hvor det blev besluttet, at etablere Byggefinansiering l K/S som havde til formål at yde byggefinansiering til en portefølje af attraktive boligprojekter. Denne fond blev lukket for tilsagn i efteråret 2016 med en samlet kapitaltegning på over DKK 350 mio., der efterfølgende er fuldinvesteret.

Byggefinansiering II K/S blev i maj 2018 lukket for tilsagn på godt DKK 650 mio. I lighed med den første fond har fonden til formål at fortsætte arbejdet med at yde byggefinansiering til sunde boligprojekter primært i Hovedstadsområdet.

Den demografiske udvikling i landet bekræfter antagelser om, at der fortsat er et væsentligt behov for opførelse af boliger i og omkring de største byer i Danmark. Alternative Equity Partners vil med sit netværk af erfarne ejendomsudviklere fortsætte med at udvælge attraktive ejendomsprojekter, hvor långivningen bliver sikret via omfattende sikkerhedspakker samt en meget tæt løbende opfølgning på byggeprocessen. Långivning sker på vilkår, der er gunstige for långiver i et marked, hvor efterspørgslen efter kapital betydeligt overstiger udbuddet.

Vores byggefinansieringsfonde drives i et tæt partnerskab med Bloch Ejendomsadministration, som er en specialiseret og meget erfaren administrator af ejendomme.

For yderligere information kontakt venligst

Erik Andersen

Mobil: 21 14 67 52
E-mail: ea@aequity.dk

Vedvarende energi

Vi har investeret i vedvarende energi siden 2014 i samarbejde med Momentum Gruppen.

Alternative Equity Partners forhandlede i 2014 købet af Egeln KG, en 25 megawatt vindpark opført i 2006, beliggende tæt på Magdeburg i Tyskland. Under processen blev investeringsmuligheden grundigt analyseret, handlen struktureret og due diligence gennemført. Investeringen giver de deltagende investorer et stabilt cash flow og en diversifikation mod traditionelle aktiver såsom aktier og obligationer. Købet blev gennemført i samarbejde med Momentum Gruppen, en førende administrator af vind- og solparker. Momentum administrerer i dag vindparken for ejerselskabet Egeln Vindpark A/S.

Alternative Equity Partners og Momentum Gruppen arbejder derudover sammen om forvaltningen af en portefølje på 18 solanlæg i Italien.

For yderligere information kontakt venligst

Morten Windfeldt

Mobil: 20 30 25 85
E-mail: mw@aequity.dk

Technology Growth Equity

Vi har i tæt samarbejde med Promentum Capital lanceret en teknologifond i 2016.

Teknologifonden Promentum I K/S blev etableret i samarbejde med Promentum Capital A/S i sommeren 2016 og lukkede endeligt for tilsagn ultimo juni 2017 på DKK 273 mio. Porteføljen bestod ved start af investeringer i 21 danske teknologivirksomheder, der alle har det tilfælles, at de besidder en skalerbar forretningsmodel i forskellige ”Software as a Service” (SaaS) segmenter, herunder bl.a. kunstig intelligens, medie & underholdning og enterprise software.

Investeringsteamet har gennemsnitligt mere end 25 års erfaring fra teknologisektoren og investeringskomitéen består af erfarne finansfolk og teknologiinvestorer fra ind- og udland.

Porteføljen af danske opstartsvirksomheder fordeler sig på tværs af alle udviklingsstadier med en overvægt på det sene stadie blandt især de seneste investeringer. Der arbejdes intensivt med porteføljevirksomhederne blandt andet gennem workshops, seminarer og arbejdsmøder, hvor der diskuteres problemstillinger fra strategisk til operationelt niveau, samt hvor vækstscenarier og forretningsmodeller løbende tilpasses.

Investeringsteamet arbejder ud fra konceptet Minimum Viable Product, hvor porteføljevirksomhederne hurtigt får produkt/service på markedet for at teste levedygtigheden. Dette giver værdifuldt feedback fra brugerne samt mulighed for at lave justeringer på baggrund heraf. Målet er at kunne accelerere væksten globalt med den højest mulige takt samtidig med, at den forretningsmæssige risiko er under kontrol.

For yderligere information kontakt venligst

Morten Windfeldt

Mobil: 20 30 25 85
E-mail: mw@aequity.dk